Close

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ތޮއްޖެހިގެން ވޯޓުލާން ދާން މަޑުނުކުރުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން އެދެފި

ވޯޓުލާން ނުކުންނަ މީހުން ބޮޑުތަނުން މަދުވެ، މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާނީ 40 ޕަސެންޓް މީހުން ކަމަށް ލަފާކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީން ވޯޓެއް ނުލައްވާނެ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޮވުމަށް އަހަރެމެންގެ ބަސް މުހިންމު! ވޯޓުލާން ނުކުންނަމާ!

ރައީސް ސޯލިހު ވޯޓު ލައްވައިފި، ވީހާ ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ނުކުތުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވި

ދިއްފުށީގައި މުޅީން އެހެން ހާލަތެއް: ވޯޓުލާން ޖެހޭ 710 މީހުންގެ ތެރެއިން 510 މީހުން ކަރަންޓީނުގައި

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން: ރައީސް ސޯލިހް

ވޯޓުލާނެ ބަޔަކު ނެތިގެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ނުފެށޭ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް މުއިއްޒު

އިންތިހާބަށް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ޝިއާރާއެކު ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

1

ކެމްޕެއިން ކުރުން މަނާ ގަޑި ފެށިއްޖެ، މާދަމާ ހެނދުނު 7:00 ޖަހާއިރު ވޯޓުލުން ފަށާނެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބު، ގޮންޖުންތަކާ އެކުވެސް އީސީ ފުރިހަމަޔަށް ތައްޔާރުގައި

... 7 ...