Close

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ވަން ފޮޓޯ: ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2021

ނަތީޖާ ފެންނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، މާލޭގެ ރައްޔިތުން އުފާ ކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި، އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރަން އަނަސް ގޮވާލައްވައިފި

މާލޭ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި މުއިއްޒުއަށް، ބާކީ ތިން ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް

1

އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ވުރެން އިތުރަށް ވޯޓުލައިފި، 65 އިންސައްތައަށް ވުރެން މަތި!

ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ނެތި ވޯޓު މަރުކަޒުތައް ފުނިޖެހިފައި، ދެން އުފެދޭނީ "ކައުންސިލް ކްލަސްޓާ" ބާ؟

ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ 6:30ގައި، މިރޭ 12:00ގެ ކުރިން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރެވޭނެ: އިލެކްޝަންސް

ތަރުހީބު ކުޑަ، ނަމަވެސް ވޯޓުލާ ނިސްބަތް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން!

ސިޔާސަތަކީ އެންމެންނާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުން، ވަކި ފިކުރާކަށްވީތީ ބާކީ ނުކުރެވޭނެ: ނައިބު ރައީސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: މިހާތަނަށް ލައްކަ އަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލައިފި

ވޯޓު ނުދިނުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ނަޝީދު

6 ...