ޅ. ކުރެންދޫ

ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ކުރެންދޫ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތަށި ވާދޫން އުފުލާލައިފި

ކެމްޕޭނަށް ރައީސް ޅ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ހަތަރުވަނަ ޝިޕްމަންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ގޮނޑުދޮށަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރެންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަަށައިފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލަ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ކުރެންދޫގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ, ކެނޑިޑޭޓަކު ނެރޭނަން: ޔާމީން

އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ކުރެންދުއަށް

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހަވާއެރުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށެއްނުދެން: ސިފްކޯ

ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބު ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ ހޮނިހިރުގައި، ކުރެންދުއަށް 50 ހައުސިން ޔުނިޓް

« 1