ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ދެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އޭޖީ އިން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

މިނިސްޓަރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ނަމަ، ޕީއެސް ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ

ކައުންސިލް އިންތިިހާބަށް އަލުން ހުޅުވާލަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަނީ

މެންބަރުން ހޭލާ ތިއްބަވައިގެން ވެސް 5 ބިލެއްގެ މަސައްކަތް، ނިންމެވުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން، އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު، އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބު، އަދިވެސް ޖެހޭނީ ފަސްކުރަންބާ؟

ޓެކުހަށް މަކަރުހަދައި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާބެހޭ މުއާހަދާގައި ސޮއިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ބޮޑު މުސާރަދީފައި އޮންނަ މަޖިލީހަކުން މަސައްކަތް ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް މަދުވެއްޖެ، ސަރުކާރުން ފޮނުވި ލިސްޓާ ގުޅޭ ބިލެއް އަދި ނުލިބޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގައުމީސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުން ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބައި އުނިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގައުމީސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ނަމުން ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބައި އުނިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ގާބިލު މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ރިޓަޔާ ކުރެވިދާނެކަމަށް ސިފައިންގެ ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް 3 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަނީ

... 10 ...