ގާނޫނާއި ގަވައިދު

ގއ. އަތޮޅު ފިހާރަ އާއި ބިން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގަރާރެއް ނެރެފި

ނިންމަންޖެހޭ ބިލުތައް އެބަހުރި، މި ދައުރު އަންގާރަ ދުވަހަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ގަރާޖު ސިޓީ ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާހެއް ނުކޮށްދިން

ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ހަ މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

1

އެޑްވާންސަށް ދެން ނެގޭނީ ދެ މަހުގެ ކުލި، އެއްބަސްވުން އުވާލާތާ 15 ދުވަސްތެރޭ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނެ

ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުން އަނިޔާދޭން ގޮވުން ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ނަފުރަތުގެ ބިލުފާސްކޮށްފި

1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސާވިސް ބިލު ތަސްދީގު ކޮށްފި

ދެކޮޅަށް ކެނޑި ގަރާޖު ސިޓީގެ މައްސަލަ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން ނިންމައި މަޖިލިސް ތަޅުމަށް ފޮނުވައިފި

ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރޯޑުވާދިނަސް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ދިވެއްސަކު ހުންނަ ތަންތަނަށް އެކަނި

ވިޔަފާރިއަށް ފަހިކުރަން މަދަނީ އިޖުރާއަތާއި އިފްލާސް ކުރުމާއި ހެއްކާބެހޭ ބިލު ކޮންމެހެން ނިންމަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ސަރުކާރުން ބުނި 32 ބިލްގެ ތެރެއިން ލިބުނީ 4 ބިލު، އިތުރު ބިލް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

... 10 ...