ކ. ގުރައިދޫ

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބިލެއްދޫ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

1

ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ގުރައިދޫގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ބިދޭސީއަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ޔަންގް ލީޑާސްގެ އެނުއަލް އީދު ޕްރޮޖެކްޓުގައި މެޑަމް ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އިތުރު ހަ ރަށެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް، ކ. ގުރައިދޫ އާންމު ހާލަތަށް

ގުރައިދޫ މަރުކަޒުގައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ، މަރުވީ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް

ގުރައިދުއަށް ކުޑަ ރަށެއް ހިއްކައިދެނީ، މާފުއްޓަށް އަލުން ވަށް މާފުށި ހިއްކައިދެނީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރެއް ހިނގާހާ ހިނދަކު ޖިންސީގޯނާއަށް ވަރިހަމަކޮށްގެން ނުތިބެވޭނެ: ނަޝީދު

މާފުއްޓާއި ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނެއްގެ ބޮލަށް ގޯނިމަހައި ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި އެއްސި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

3
2 »