ކ. ގުރައިދޫ

ގުރައިދޫ ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީން ގުރައިދޫ ބިންހިއްކައި ނިންމާލައިފި، ރަށުގެ ބިމުގެ ޖުމުލަ ސައިޒު ދެގުނައާ ގާތަށް

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ގުރައިދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގުރައިދޫގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯ އިން ފަށައިފި

އަޅައިލާނެ މީހަކު ނުވެގެން ގއ. މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވި އަލިފުތާ ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ބަދަލު ކޮށްފި

ހުއްދައާއެކު ހުޅުވާފައިވާ ގެސްޓްހައުސެއް ނުހުޅުވާކަމަށް އިމްގްރޭޝަނުން ބުނުމުން، ފަތުރުވެރިން ރިސޯޓަކަށް

2

ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ 20 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ހޯމް ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި މީހަކު 2500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ބިލެތްދޫ ރާސްތާ ދޯނިން މަރުވި މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، އޭނާ ގެންދިޔަ ކ. ގުރައިދޫ މޮނިޓަރިންނަށް

1

ވަން ފޮޓޯ: ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ހަގީގަތަކަށް

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި