ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން

އޮފީސް އަހުލާގުން ބޭރުވެ ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގެ ދައުވަތު ކޮފީ މޭޒުތަކުގައި

1

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެންޑީއޭގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ވަކިކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 94،000 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ބަސް ޑްރައިވަރުންނާއި ޑްރެޖަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް އެމްޓީސީސީން މީހުން ތަމްރީނުކުރަނީ، ބޮޑެތި މުސާރަތަކެއް!

1

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީޗަރުން އެހެން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ބަދަލުހިފުމަށް: އެޗްއާރުސީއެމް

ކުރީގެ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރާއަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

1

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފްގެ މަގާމަށް ހާމިދު އަލުން ގެންނަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، އެ ކުންފުނިން ނަގައިފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2

ކުރިއެރުން ނުދޭތީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ 489 މުވައްޒަފަކު ކޯޓަށް

ވަޒީފާމަތީން ފޫހިވީތަ؟ ކެނޑެން ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާ!

« 1