ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2

ކުރިއެރުން ނުދޭތީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ 489 މުވައްޒަފަކު ކޯޓަށް

ވަޒީފާމަތީން ފޫހިވީތަ؟ ކެނޑެން ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާ!

އޭޖީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޕްރޮކިއުމެންޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަ 21 ދުވަސް ތެރޭ ހައްލުކުރަން އަމުރު ކޮށްފި

މަޖިލިސް ރައީސް ހުންނެވުމަށް "މުރައިދޫގެ" މަރާމާތުކޮށް ނިންމައިފި، ގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ރެޑް ޒޯނަކަށް!

ތަފާތު ގާނޫނެއް: ޕޯޗުގަލްގައި މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ތިން އޮފިސަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު ސިވިލް ކޯޓުން ނުދިނުމުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ވަކިކުރަން ނިންމި ފުލުސް އޮފިސަރުން އެދުނުގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެއެއްނުދިން

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެތީ އޮފިސަރުންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރަން ނިންމައިފި

އޮފިސަރުން ބޭނުންވަނީ ޝަރީއަތް ލައިވްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަން

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

« 1