ޖަޕާން

ފޮޓޯ: ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަރުމަން ބަލިކޮށް ޖަޕާނަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ޖަޕާނު ޓީމު ކުނިނަގައި ސްޓޭޑިއަމް ސާފުކުރުމުގައި، ދަނޑުމަތީން ހިތް އަތުލައިފި، ދަނޑުބޭރުން ލޯބި އޮހެނީ

ޖަޕާނަށް ތާރީހީ މޮޅެއް، މާޔޫސީ ފެށުމަކާއެކު ޖަރުމަނަށް ހިތި ހަނދާންތަކެއް

ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަރުމަނު 1-2 ޖަޕާން (ފުލްޓައިމް)

ދިވެހި ތާރީޚު: ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިންކަމަށް ބުނެވޭ ބަދަލުގެ ވާހަކަ

9

ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމާއި އެއްގަމު ތޮށި އަޕްގްރޭޑުކުރަން ދިރާސާއެއް

"ކިޓްސޫނޭ ދެޔޯ" ގެ ހިލަ ދެފަޅިވެ ޖަޕާނަށް ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައި!

ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ޝާހިދު ޖަޕާނަށް

ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބޭގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި

ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބޭ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކެމްޕެއިން ރެލީއެއްގެ ތެރެއިން ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބޭއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރެވޭއިރު އުންމީދުއޮތީ ކިހާވަރަކަށް؟

« 1