ޖަޕާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ޑިޒާސްޓާ ޕްރިވެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޔަމާކީ ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ރައީސް އާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ހޯދުން: ރައީސް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީދީފި

ޖަޕާނުގެ ސަގާފީ މާ އަތުރާ ގޮތް، ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ބައްލަވާލައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕަރާ ތަހުތަށް އިސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ޖަޕާނަށް

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ އައި ޖަޕާނުގެ ދެ މަނަވަރު ފުރައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

« 1