ޖަޕާން

ރާއްޖެ، ޖަޕާނުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ހެދުމަށް ނައިބު ރައީސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅަމުން: ޝިދާތާ

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ތަރައްގީގެ ތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެހީވާނެ ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުނެފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޖަޕާންގެ އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތިން މިނިސްޓަރަކު ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެހީގެގޮތުގައި 300 މިލިޔަން ޔެން ދީފި

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމުގައި ގިނަ އެހީތަކެއްވާ ޤައުމެއް: ނާއިބު ރައީސް

ޕާސްޕޯޓު ރޭންކިން އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް، އެއްވަނަ ޖަޕާނަށް

ޖަޕާނަށް ބާރު ގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

3 »