ޖަޕާން

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިސްފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި 276 ކިލޯގެ ބޮޑު ކަންނެއްޔެއް 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ނީލަން ކިޔައިފި

ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހޮޅުދޫގައި ދުން ނާރާ ކުނި ނައްތާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ

ޖަޕާނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންޓާ ޓެރެރިޒަމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކުގެ ލިސްޓު ހަވާލުކޮށްފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ޖަޕާނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ހީރޯޝީމާ ޕީސް މެމޯރިއަލް މިއުޒިއަމަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ޑިޒާސްޓާ ޕްރިވެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޔަމާކީ ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ރައީސް އާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އެމްޕެރަރ ބޭއްވެވި ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ހޯދުން: ރައީސް

2