އައިޖީއެމްއެޗް

އޯވަޑޯޒްވި ގައިދީއަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

އައިޖީއެމްޗްގެ މެއިން ގޭޓް ކުރިމަތީގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ޓެކްސީ ސްޓޭންޑެއް ހަދައިފި

3

ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި، ހާލު ސީރިއަސް

އިމާރާތުގެ މަތިން ވެއްޓުނު މީހާ ހަތަރު ހަފްތާ ފަހުން ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި

ޒަހަމްތަކަކާއެކު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އޮތް މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭނީ

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 175 އަށް

ކޮވިޑް ބަލީގެ މާބަނޑު މީހަކު އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއަށް ވިހައިފި، ކުއްޖާ ވީ މަރު!

1

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވުން: އެމްބިއުލެންސް ލަސްވި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަން ސައީދު ގޮވާލައްވައިފި

ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިިފި

ކޮވިޑުގައި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވުން: އެމްބިއުލެންސް ފޮނުވުން ލަސްވި މައްސަލަ ބަލަނީ

1

ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކުރި މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

5 ...