އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ފަށަނީ

ބިދޭސީ އަންހެންމީހާއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަނިޔާކޮށް ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ލަމްހާއާއި މާވިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަރުސްކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

2

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާންމު ސާޖަރީތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ނަރުހުގެ މަރު: ވަކީލު އައްޔަންކުރަން މާވިންއަށް 10 ދުވަސް، ބަންދުގެ މުއްދަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ލަމްހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް

1

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 264 އަށް

ލަމްހާގެ ގެއިން ފެނުނު އިންޖެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ހަރުދަނާ ކުރަނީ

ލަމްހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް ނުދޭތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ

5 ...