އިންސާނީ ހައްގުތައް

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ރާފިލް މަރު: ހުންއައިސް ބަލިވާހަކަ ބުނަން މެސެޖުކޮށް 11 ފަހަރު ގުޅި، ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތަކާއި އިހުމާލުގެ ތުހުމަތު

3

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން އޮފީސްތެރޭ ތިއްބައި، ސިޓީކައުންސިލުން ތަޅުލި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ސިޒޭރިއަން ތެރޭގައި ގޮހޮރުން ބޮޑުބައެއް ކަފައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޓީންވެސް ބަލަނީ

ހައްގުތައް ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ހިއުމުން ރައިޓްސް ވޮޗްގެ ފާޑުކިޔުން ރާއްޖެއަށް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުން މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރަށް: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ދައުރު އަންނަނީ ފުޅާވަމުން، އެއީ ހެޔޮ ފާލެއް: ރައީސް

ކޮމިޝަން ތަކުގެ މެންބަރުންގެ ވަކި މިންވަރެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހަޅައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ގެދޮރު ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކުށެއް ނުކުރަން، އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނާ މައްސަލައަކީ ޒާތީވެގެން އުފަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް: ޒެނީޝާ

ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު، ޒެނީޝާއަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް: ނަޝީދު

« 1