އިންސާނީ ހައްގުތައް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުން މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރަށް: ޕީޕީއެމް

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ދައުރު އަންނަނީ ފުޅާވަމުން، އެއީ ހެޔޮ ފާލެއް: ރައީސް

ކޮމިޝަން ތަކުގެ މެންބަރުންގެ ވަކި މިންވަރެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހަޅައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ގެދޮރު ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ އާއި އެޑިއުކޭޝަނާއި ފުލުހުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކުށެއް ނުކުރަން، އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނާ މައްސަލައަކީ ޒާތީވެގެން އުފަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް: ޒެނީޝާ

ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު، ޒެނީޝާއަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް: ނަޝީދު

ރިޒާގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ތިން ވަނަ ފަހަަރަށް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެ

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީހަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް

އެޗްއާރްސީއެމުން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމެއް: ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް އޮތުމަކީ އިންސާނީ ހައްގެއް ކަމަށް އދ. އިން ފާސްކޮށްފި

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

« 1