Close

އިންސާނީ ހައްގުތައް

ކުށެއް ނުކުރަން، އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނާ މައްސަލައަކީ ޒާތީވެގެން އުފަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް: ޒެނީޝާ

ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު، ޒެނީޝާއަށް ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް: ނަޝީދު

ރިޒާގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ތިން ވަނަ ފަހަަރަށް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެ

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީހަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް

އެޗްއާރްސީއެމުން ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމެއް: ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ތިމާވެއްޓެއް އޮތުމަކީ އިންސާނީ ހައްގެއް ކަމަށް އދ. އިން ފާސްކޮށްފި

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

ލިޔުމުގައި ކުށެއް އޮތުމުން މެންބަރު ރިޒާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ފައުޒިއްޔާ އާއި މަރިޔަމް ރަޝީދާ އިންޑިއާގައި ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ސީބީއައިގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ސަމާއު އައްޔަނު ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަމީނަށް ޖަލުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އައިޕީޔޫގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ޖީހާން

2