Close

އިންސާނީ ހައްގުތައް

އެޗްއާރުސީއެމަށް އެހެން ނަމެއް ފޮނުއްވަން އެދިވަޑައިގެން، ލީޒާގެ ނަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވޯޓަކަށް ނޭއްސެވި

އެޗްއާރުސީއެމަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް ފޮނުއްވި، ލީޒާއަށް ކޮމެޓީން ރުހުމެއް ނުދިން

ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާއި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައި: އެޗްއާރުސީއެމް

ކޮވިޑުގެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީސް ރައީސް އުފައްދަވައިފި

އެޗްއާރްސީއެމްގެ ދިރާސާ: ގިނަ ފިރިހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބެނީ ކުރީގެ ބައިވެރިންގެފަރާތުން

މިމީހުން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ނިދައި އުޅެނީ މަސްތުގެ ދިރިއުޅުން ބޭނުންވާތީ! (ވީޑިއޯ)

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ދިރާސާ: އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް 56.3 ޕަސެންޓް މީހުން އިތުބާރެއް ނުކުރޭ

އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ހިޔަނި އެޅުނު: މިނިސްޓަރު

ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ، ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްގެންދާނަން: ރައީސް

މި ދުވަސްވަރު އާއިލާތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރިވުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

"ފިރިމީހާ ރުޅި އައުމުން ކަރަށް ފައިން ވެސް އަރާ.." (ވީޑިއޯ)

1
4