ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ރިޕޯޓު: ގުރައިދޫ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ މައްސަލަ ފުންޏެއް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލި ކަމަށް ބުނެ ހަތަރު އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއްވޭތޯ ބެލުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

1

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ އިމާރާތް އަދިވެސް ހުރުމަކީ އެކަން ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް އޮތް ފުށުއެރުމެއް: އެޗްއާރްސީއެމް

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރެވޭ އަދަދު މަދު: ރިޕޯޓު

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމަށާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކުރޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގައި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ދައުރު އަންނަނީ ފުޅާވަމުން، އެއީ ހެޔޮ ފާލެއް: ރައީސް

ނޫސްވެރިކަމަށް މިނިވަންކަން ދީގެން ސަރުކާރަށް ވީ އުނދަގުލެއް ނެތް، ވީ ފައިދާ: ރައީސް

އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް، ބިރުދެއްކުމެއް ނެތި: ރައީސް

ދީނުގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވަން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ގޮވާލައިފި

« 1 ...