ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މިދިޔަ މަހު ޕީޖީއަށް 214 މައްސަލަ، ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް

ނަޝީދު ޖަލުގައި މަރުވި މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަން ފަށައިފި

2

ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ، އެކަން ކުރާ އޮފިސަރުންނަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: އިމްރާން

ހަތް މަސް ތެރޭގައި އެޗްއާރްސީއެމުން 361 މައްސަލަ ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް އޭޖީ އޮފީހާއި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރުން

މިހާރުގެ އޮފީހަށް ވަދެ ބިރުދެއްކި މައްސަލަ ބަލަން އެމްޖޭއޭއިން ގޮވާލައިފި

ސަދާގެ މަރުގައި އިހުމާލު އެބައޮތް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

އެޗްއާރްސީއެމްގެ އެސްޖީ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން އެޗްއާރުސީއެމްގެ އެސްޖީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީޗަރުން އެހެން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ބަދަލުހިފުމަށް: އެޗްއާރުސީއެމް

ހިއުމަންރައިޓްސް ވޮޗުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންބޮޑުވުން އިސްލާހު ކުރަން އިލްތިމާސް ކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި

« 1 ...