ކީރިތި ޤުރްއާން

ރަމަޟާންމަސް ދިރުއްވަން ތިބާ ކުރައްވާންވީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ - 10

ރަމަޟާންމަސް ދިރުއްވަން ތިބާ ކުރައްވާންވީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ - 2

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ހާފިޒުން ތިބި ނަމަވެސް އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް މަދު: ރައީސް

ހަސަދަޔާއި ނަފުރަތުގެ އަލިފާން އަންދައިގެން ސުވިޑަނާއި ޑެންމާރކަށް ހޯދޭނެ މޮޅެއް ނެތެވެ.

ސްވިޑްންގައި ކީރިތި ގުރުއާން އެންދުމަކީ މުސްލިމުން ރުޅިއެރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް: ގާސިމް

ސްވިޑެންގައި ގުރުއާން އެންދި މައްސަލަ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

1

ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ގުރުއާން މުބާރާތް އިފުތިތާހުކޮށްފި

އަމަން: އެންމެ 8 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށްވެ މުޅި ގައުމަށް މިސާލަކަށް

2

ނަބީހުގެ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރަށް ސައުދީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތައުރީފު!

މެލޭޝިއާގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބުރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތްކުރާ ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަޒުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރޯދައިގެ މެސެޖު 18 - މުސީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވެ، ނިއުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުން

« 1