ކީރިތި ޤުރްއާން

ރޯދަމަހު ކުދީން ލައްވައި ގޭތެރޭގައި ކުރެވޭނެ ފައިދާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ތާވަލުކޮށްލަމާ!

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި، ރައީސްގެ އިނާމު ހަތް ފަރާތަކަށް

ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 3،000 މުސްހަފު

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ގުރުއާން ހިމަނައިދިނުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން އެދިއްޖެ

ކީރިތި ޤުރުއާން މުސްހަފެއް އަންދާލި މީހަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ގުރްއާން ކްލާހަކާއި ޓިއުޝަން ސެންޓަރެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ގުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ކުށްތައް ބަލަން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިފި

ގުރުއާން ކޯސްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު އެމްކިޔުއޭއިން ކަނޑައަޅައިފި

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

ދަރިވަރުން ކުރިމަތީ ގުރުއާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ލާދީނީ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދިން ޓީޗަރު މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކޮށްފި

ހަތިމަށް ކުޅުޖެހި މިހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

« 1