ސަރުކާރު

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތައް 69 ޕަސެންޓް އިތުރު، މުސާރައަށް 331.2 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާގިނަ ހަޅޭއްނުލަވައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދިނީމަ އެނިމުނީ: ގާސިމު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު އޮތީ މުޅިންވެސް ސެޓެލްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ހަދައިގެން ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް: މުއިއްޒު

އެމްޓީސީސީ، ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ ޝަރަފާއެކު ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި

އާބިޓްރޭޝަނުން ނިމެންދެން މަޑު ކުރިނަމަ ނޫމަޑިއަށް 200 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ: އަމީރު

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މަޖިލިސް ވަކި ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި، ނަޝީދުގެ 2023ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން މަޖިލިސް ތެރެއިން!

ތާރުއަޅަން ފެށުމުގެ އުފަލުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެމްޓީސީސީއަށް ވެދުން އަރުވައިފި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްގީގެ ތަސައްވަރަކީ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒު ކޮށްގެން ޖަޒީރާވަންތަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުން: ރައީސް

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް މިނިވަން އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯދަން އިއުލާނުކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ހިލަ ފަށަލަ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ޕާޓީން ދެކޭގޮތް ހާމަކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރުނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 57 މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު: އެމްޑީޕީ

1

ސިނާންގެ ކޮލަމް: ސިޔާސީން ފަރުމާކުރި ބިދޭސީ ދިވެހިރާއްޖެ، އެމީހުންނާ ނުލައި އުޅެވޭނެގޮތެއް މިއަދަކު ނެތް!

« 1