ސަރުކާރު

މި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ގިނަ، އެކަންކަން ބަލާނަން: މުއިއްޒު

1

ގާޒާއިން މީހުން ފައިބަން އެންގުން ކުށްވެރި ކުރަން، އެއީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް: ސަރުކާރު

ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު އިންތިހާބީ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންތިގާލީ ސްޕޯކްސްޕާސަން ކަމަށް ފިރުޒުލް ހަމަޖައްސައިފި

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަން ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިފި

މި ސަރުކާރު ހިންގަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ސީދާ ހިލާފަށް: ގާސިމް

1

ގަވައިދު ބަދަލުކުރީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިނުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ލަސްކުރަން އުޅޭތީ: މާރިޔާ

މަސްތަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ރިކަވަރީ ވިލެޖުތަކެއް ހަދަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

1

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހާއްސަ ބޭންކެއް ގާއިމްކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

އިސްރާއީލުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނަށް ދިމާވާ ގާނޫނީ ކަންކަމަށް އައިސީޖޭގެ ލަފާ ހޯދަން ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަމްޒަކީ ސަރުކާރުން ގައުމުތަކާ އެކު ބާއްވާ ސުލްހަވެރި ގުޅުން: އިމްރާން

1

ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބަޔަކު ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރާނަމަ އެ ސިޔާސަތާމެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭނެ: ރައީސް

« 1 ...