ސަރުކާރު

އެމްޑީޕީގެ ބައިބައިވުންތައް ނައްތާލައި، މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ: ޝަރީފް

އާދިއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުޅުވަނީ، އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް އާންމުކޮށްފި

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ އޮންލައިންކޮށް

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލީޝަން އޮތީ ބަނޑު ދަމާލައިފައި: ސައީދު

ދުންޔާގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް: ދެވަނަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިލުންވަނީ ކީއްވެ؟

1

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރު މީހުން އާބާދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ހޫދު

1

މަޖިލީހުން ސަރުކާރުގެ މަތިބަރުކުރަނީ ސަރުކާރު ވައްޓައިލެވެން އޮތް މަގަކީ އެއީ ކަމަށް ދެކިގެން: ޖާބިރު

ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ހުކުމް ކުރާ ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބެލުމަކީ ބިރުދެއްކުން: އުޝާމް

1

އަމިއްލަ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދުވަސްކޮޅަކުން އެމްޑީޕީން އިހުތިޖާޖަށް ނިކުމެދާނެކަމަށް އެބަ ސިފަވޭ: ޑރ. ޖަމީލު

''ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ''

މަޖިލީހުން މިނިސްޓްރީތައް ހިންގައި ގާނޫނު ހަދައި ޝަރީއަތް ހިންގާނަމަ ސަރުކާރު އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ޝަރީފް

7

"ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ގޮތެއް ނިންމާނަމަ އަހަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ކައިރީ، އެނޫންގޮތަކަށް އެކަންނިންމައިގެން ނުވާނެ"

« 1 ...