ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ ފިރިކަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ހާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އޮކްޓޯބަރު މަހު ޖެންޑާއަށް 222 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ 30 މައްސަލައެއް

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 287 މައްސަލައެއް ޖެންޑާއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި ޒެނީޝާއަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ސްޓެލްކޯއިން ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް، ޖެންޑާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުދިންނަށް ފިޔަވަތީގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ނޭރޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ފިޔަވަތީގައި އެއްވެސް "ބަޣާވާތެއް" ނުހިންގާ، ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ: ޖެންޑާ

މުވައްޒަފުންނާއި ކުދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފިޔަވައްޗަށް

1

ޖެންޑާއަށް މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ: ޝަމީމް

މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާދިން ފަހުން ކަންކަން އިތުރަށް ވީ ގޯސް: ޝިދާތާ

1
« 1