ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ

އައްޑޫގައި ހަދާ ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހަވާސާ ވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް އަދިވެސް ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

މަގުމަތިވާ މީހުންނަށް ގުޅިފަޅުގައި ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް އާއިލީ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ސެޝަން މިއަދު

އަމާޒަކީ އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

ކުރީ ސަފުގައި ތިބީ އަންހެނުން، އެކަމަކު ގޮންޖެހުންތައް ގިނަވެއްޖެ: މިނިސްޓަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މާހައުލުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ޝާމިލްވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އީދަކީ ގެވެށި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތަކަށް ހައްދަވާ!: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

ވަން ފޮޓޯ: 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗުކޮށްފި

1

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވޭނީ އެެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން: މިނިސްޓަރު

« 1