މަސްވެރިން

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން އަވަސް ފަރުވާ ދެނީ

ތޫފާނުގެ އަސަރު ކެނޑި މޫސުން ރަނގަޅުވާނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ފަހުން: މެޓް

ތޫފާން "ބުރެވި" މިރޭ ލަންކާއަށް އަރާނެ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ 45 މޭލަށް ވައިޖެހޭނެ

މަސް ނުކިރުމާއި ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރު އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ހިފަހައްޓައި މާލެ ގެންނަނީ

ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު މަސް ދޯންޏަށް އެރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ދޯނި ރަހީނެއް ނުކުރޭ، ދޯނި މިރަށަށް ގެނައީ ޖާބިރު ފައިސާ ނުދައްކަވާތީ: ގަމު ކައުންސިލް

1

އެފްޓީއޭގައި މަހުގެ ޑިއުޓީ ނަގަން އޮތްގޮތާމެދު މަޖިލިސް ރައީސް ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު: މެންބަރު ސައީދު

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓުގައި ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން އޮތީ ރާއްޖޭން ނުބާނާ ބާވަތުގެ މަހަަށް: މަޖިލިސް ރައީސް

މަސްވެރިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެޅި ފިޔަވަޅެއް ފިޔަވައި، އިތުރުކަމެއް ހިފެހެއްޓުމަކީ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ޒަހާ

މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދަވާކަަމަށް ވިދާޅުވެ ޖާބިރު ޒަހާއާ މާދަމާ ސުވާލު ކުރައްވަނީ

ގައުމީ ކެޕްޓަން އިމްރާން ބޮޑުކަންނެއްޔަށް! މިއަދު އޭނާއަކީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ އަޑު އުފުލައިދޭ މަސްވެރިޔެއް!

8