One Photos - E9Rzv0qdoBgD9Q5GYVyPZHjyh.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - leiRNcZvDvtqRzL9mlPHlAfo8.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fy19hqS64xSlSNLvVbae5yVMH.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - KaHwaDAx7Ap7wrbPPFxNrUeSk.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - JX3LJ5GA0q5JC1RcDcPsnNON6.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YUvev5yujOfdBF2f6AoJknJmS.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GNBMP4V9oAEHXoOmCS5820oEU.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - t5T2rSJBCZ8wBepT7wicLuJ03.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - p516JuoSbRA5X4RH8yA3Xjx4b.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Kezbf0NraJ2H1RoTk2MRuDEHL.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - SxoVVeirhb9E5EdlB18vFhSDk.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - riJ5Dnj9KXQ0xGyXnidNXK8vN.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1f5NgYCkUt2ev5F3PI5MFdjCq.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hh8jrWcSJw14LBDLNvu0mqsu5.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ޓީޝާޓެއް ވެދުމަށް އަރުވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - y1gtRFbjFx0fRpNGcM77hQPva.jpg
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fON6zCatoChYHYI5E3YEWlQAl.JPG
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - S1RzAhIBa1Cbn9X1k3FNHXTnK.JPG
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Cj0KAHhbZiWAjbag5btas5cmj.JPG
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WCuQaj9KrYRYyTXHMkfgi5aMW.JPG
10 ޑިސެމްބަރު 2021: ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި ކަނޑުމަތީގެ އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، މި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ކަންނެލި ދޯނި ފަހަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް