މަސްވެރިން

މަސްވެރީންނަށް މިއަހަރު 464 މިލިއަން ދޫކޮށްފިން، މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ މިސަރުކާރުން: މިފްކޯ

މަސްވެރިންނަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް

ކަޅުބިލަމަސް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިލޯނު ލިބެން ޖެހޭ: ރިޔާޒު

ފުޅަދޫގައި ޑީކޯ ޗެމްބަރެއް ގާއިމްކުރަން ހުރަސްއަޅުއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރު ޒަހާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

1

މަހަށް ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވަމުންދާތީ ނައިފަރުގެ މަސްވެރިން އިހްތިޖާޖު ކޮށްފި

91 ފޫޓުގެ މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެޔަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1

މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ނުދެވި ހުރި ފައިސާ މިހަފްތާ ތެރޭ ދޫކުރެވޭނެ: މިފްކޯ

ގައްދޫ ސައުތު އެކްސްޕްރެސްބޯޓު ފަރަށް އަރައި ދިޔަވަނީ، ސަލާމަތްކުރުމުގައި މަސްވެރީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

1

ކަޅުބިލަމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

މެންބަރުން ބުނާބަހެއް މިނިސްޓަރު ޒަހާއެއް ނާހާ، ދެން އޮތީ ފެންދީ ކަތިލުމުގެ ވަގުތު؟

2

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒިންމާތައް އަދާނުކުރައްވައި ގާނޫނާ ހިލާފުވި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފަށައިފި

10