ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު

ފޮޓޯ: ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖެއްސުން

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ 45 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު އަންނަމަހު ހުޅުވޭނެ، މަގޫދޫއާއި މުލީ އެއާޕޯޓު މިއަހަރު ނިމޭނެ: ރައީސް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގެ 85 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންނަށް ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު މިއަހަރު ނުހުޅުވޭނެ: ސަރުކާރު

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގެ 82 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަންވޭގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މުލީ އެއާޕޯޓާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ: ރައީސް

« 1