One Photos - TZjllveGGU2RSBp6iGURk9PXt.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EX9VdZ6oss46BbZYInV4Y815s.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Q7o46WD0oCcr9j5Md2inGeyda.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - r57BfSpJZvSg5NiqgaqWTtQRI.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Rlm7rNcuz4CzMDy5Yu13jfqnO.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EHBBrVon8j2bWKcGyL9AASDo0.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vfJAowQJ3BrLY4vqzZc8iiPAW.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 9jrw9eq7gJlScgzprp82QhvBV.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 3tfSiQt7wypdqdz7LxsiUl47i.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - AhuFFkwoc74pjuzQEE09TlnUW.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - penIVHslk1rNC39suO6j64cOc.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - o1yuw1C1UBmDkpYXEIVq3iafQ.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YyY5uc0aDSC5wbYKvVEMN9YZu.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - HAmeqPSqZs1mfaxVUOV0NV7vR.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވަހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - nXsWBSGKEmfqDFwesOpabbzgk.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YsQzQ3kt7zK8qH2xyVYNXY3i4.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވަހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7gk7jzRG7RprIwfcVOuZnnzSK.jpg
15 މާޗު 2023: ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް