އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާން ބާއްވާ ގޮތާމެދު 400 ބެލެނިވެރިންގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ސްޕޭސް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ހުމާއި ކެއްސުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަވާ ދަރިވަރުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އީޖާދީ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދަން ދަންނަ ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް ޕްރައިމަރީން ފެށިގެން ކޯޑިން ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ޝަހުސިއްޔަތެއް ބިނާކުރާނަމަ ތިމާގެ ގައުމާ ދޭތެރޭގައި ނުގުޑާފަދަ ލޯތްބެއް އުފެދެންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ހަސަން

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލައި ހުނަރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ ނިންމައި ސްކޮލާޝިޕް ހާސިލުކުރި ހާފީޒާ މާޒިނާއާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގަމު ސުކޫލެއްގައި ފަންކާއެއް ވެއްޓި ދެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ސުކޫލުތަކަށް އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

« 1 ...