އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ގުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދޭން ނިންމައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މާލެ ކޮވިޑުން އެއްކޮށް ސަލާމަތްވާނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ، ކުޑަކުދީންނަށް މިއަހަރު ކިޔަވައިދެވޭނެބާ؟

1

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ސްކޫލުން ވަކިވާ ދަރިވަރުން ގިނަވެދާނެކަމުގެ ބިރު! އިތުރު އެތައް މައްސަލަތަކެއް!

1

"ކޮއްކޮމެންގެ ޓެލިކިލާސް"ގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، "ޓެލީއާއެކު ކޮއްކޮމެން"ގެ ނަމުގައި އާ އެނިމޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމެއް

ކޮވިޑުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

2

ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

2019 ވަނަ އަހަރު އޯލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ސެޓްފިކެޓުތައް ލިބިއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދީންނަށް މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު ހިލޭ ދޭން ޖެހުމަކީ ބުރައަކަށް ވެދާނެ: މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރުންނަށް ނަފުސާނީ ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީނު ދޭން ފަށައިފި، މިހާތަނަށް 407 ޓީޗަރުންނަށް ތަމްރީނު ދީފި

އެމްއީއެސް ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރީ ގޯސްކޮށް: ހައި ކޯޓު

1

ދަރިވަރުން އަޅަންވީ ކޮން ކަހަލަ މާސްކެއް؟ މާސްކު ހުންނަންވީ ކިހިނެއް؟

މާސްކުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ލޯގޯ ޖަހާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެކަން ނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

1
« 1 ...