އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑްސް އެސްޓީއޯ އިން ސްޕޮންސާ ކޮށްފި

ހުވަދޫ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިން ނާސްތާގައި މައްސަލައެއް ނެތް: އެޑިޔުކޭޝަން

ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލް ކަމުގެ ޝިކާރަ އަކަށް ޅަދަރިން ނުހައްދަވާ: ޑރ. މުއިއްޒު

ފަރެސްމާތޮޑާ ހުވަދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއިން ފުޅަތަކެއް ފެނިއްޖެ

1

މިއަދުގެ ކިޔަވައިދިނުމަކީ ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްދީ، ގައުމީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާއަށް އަހުލުވެރިކުރުން: ރައީސް ސޯލިހް

ރައީސް ސޯލިހު ނ. މިލަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށައިފައި: ނައިބުރައީސް

ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި 1800 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާއަށް ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ބިލަބޮންގްގައި ކިޔެވި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންތަކަކަށް އެ ސްކޫލުން އިހާނެތިކޮށް ހިތިކަމުގެ ތުހުމަތު!

ލ. އަތޮޅުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕްތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ރައީސް ސޯލިހު މާފަންނު މަދަރުސާގެ ތުއްތު ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވައިފި

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ޓީޗަރުން ވަޒީފާއަށް ނުނެރެން އަންގައިފި

2
« 1