އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

84،000 ދަރިވަރުންނާއެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގައި މީގެ ކުރިން ތަނަވަސްވެފައި ނެތް މިންވަރަށް، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިން: ރައީސް

ރަކީދޫ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ، އުއްމީދަކީ ރަށު ރައްޔިތުން އެނބުރި އައުމުގެ ރޫހު އުފެދުން: ރައީސް

ވަގު ސެޓްފިކެޓް ހެއްދި ޓީޗަރު ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

1

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

އަށް އަހަރަށް ފަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ ލަވަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ދޭން ހޮޓްލައިނެއް

1

ހަތް ފޮޅުވަތް: ޖާގަ ބޭކާރުކޮށްލި އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް، ދަރިވަރުން ނޭވާލާނެ ހުސްތަންކޮޅެއް ނެތް!

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި 19 ދިވެހި ޓީޗަރަކު ހޯދަން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން އިއުލާނުކޮށްފި

ދަސްވާރު، ހުއްޓާލީ ނަމަކަށް ކަމެއްކުރާގޮތަށް އުސޫލާ ހިލާފަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވާތީ: މިނިސްޓަރު

ކުދިން މަސައްކަތްތެރިކަން ކިޔަވަންޖެހޭގޮތަށް 28 ސްކޫލެއްގައި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ފަށަނީ

މަތީ އަރުތަވެރީންގެ ގައުމީ އިނާމުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

« 1 ...