އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ރިޔާޒު އެޑިއުކޭޝަނުން ޓްރާންސްޕޯޓަށް، ޝިމާޒު ޓްރާންސްޕޯޓުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީއަށް

ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވިސްނައި، ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުން އުފައްދަން ޖެހޭ: މެޑަމް ފަޒްނާ

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހަރަދު ކުރުމުގައި އިހުމާލްވި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: މިނިސްޓްރީ

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރި ޓީޗަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު މިނިސްޓްރީން ދީފި

1

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެކޮށް ޓީޗަރުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

2.3 މިލިއަނާއެކު މަންދު ކޮލެޖަށް އިމާރާތެއް ލިބެންދެން މަހަކު 155،000 ރުފިޔާ ދޭން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލި

އަހުމަދިއްޔާގެ އޮފީސް ތަޅާލައި 10 ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއް ހަދަނީ

ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އެމްއީއެސް ހިންގި އިމާރާތުގެ މައްސަލައިގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ކުރި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލައިފި

އެންގުންތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމުން އުކުޅަހު ސްކޫލުގެ ތިން ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ރެހެންދީ ސްކޫލުގެ ކަރަންޓް ބޯޑުގައި ރޯވުމުން ދަރިވަރުން ގެއަށް ފޮނުވާލައިފި

އެއްފަޔާއިއެކުވެސް ކުޑަކުޑަ ޝަވަން މިދައްކަނީ ގައުމީ ނަމޫނާއެއް، މަންމަގެ އޮތީ ބާކީނުކުރުމަށް އެދި ގައުމީ މެސެޖެއް!

« 1 ...