ދިރާގު

ސިގްނަލް ރަނގަޅުކުރަން އަމިއްލައަށް ބޫސްޓަރު ހަރުނުކުރަން އަންގައިފި

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ދިރާގު ޕޭއިން އިތުރު ކްރެޑިޓާއި ޑިސްކައުންޓް އަދި ކޭޝް ބެކް އޮފާތަކެއް

ދިރާގުން އިންޓަނެޓްގެ އަގުތައް ބޮޑުތަނުން ހެޔޮކޮށްދީފި

1

އިންޓަނެޓްގެ އަގުން ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތަކުގައި އެދިވަޑައިގެންފި

މިވަގުތަކީ އިންޓަނެޓާއި ލޯނުދޭ ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރިކޮށް ބިލިޔަނުން ފައިދާ ނަގަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: ބޮންޑޭ

1

ދިރާގުގެ ފަރާތުން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް 30 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް

1

ދިރާގުން ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު ކަސްޓަމަރުންނަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ ދެނީ

އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ދިރާގާއި އުރީދޫއާއެކު ކުރިއަށް އެބަދޭ، މާދަމާ ޖަވާބެއް ދެވޭނެ: މަބްރޫކު

4

ދިރާގު ޕޭގެ މާޗަންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހަށް ކަނޑާލައިފި

ދިރާގު ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލިނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: އަލީ ހުސައިން

1

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބުރޯޑްބޭންޑުގެ ހުރިހާ އެޑް އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

... 20 ...