މަރު

ތ. ގުރައިދޫ ފަޅުތެރެއަށް ވެއްޓުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހުސެއިން މުހައްމަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަކީލެއް، މާއްދިއްޔަތަށް ނުހެއްލޭ ލިޔުންތެރިއެއް: ރައީސް ނަޝީދު

1

ހުސެއިން މުހައްމަދަކީ ގާތް އެކުވެރިއެއް، ދަތި އުނދަގޫ ވަގުތުގައި ވެސް ހެޔޮ ލަފާ ދެއްވި: ރައީސް

ކުރީގެ މެންބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ

މިއަދު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ ތިލަފުށި ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޕާލުގެ މީހެއް: ފުލުހުން

މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ތިލަފުށީ ކައިރީ ކަނޑުމަތީން ފެނިއްޖެ

މަރުވެގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ގެންދިޔަ ޒުވާނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް: އެޗްއީއޯސީ

1

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތަ؟ ލޮކްޑައުންގެ ވޭން އެހާ އަވަހަށް ހަނދާން ނެތުނީތަ؟

އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް މިވަގުތު ނާޅައިފިނަމަ ކޮވިޑުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެދާނެ: ޑރ. ޝީނާ

ބިލެއްދޫ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

1

ކޮވިޑު ޖެހުނު ބަންގުލަދޭޝްގެ މީހަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް

ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ރިޓަޔަޑް، ޢަބްދުލް ޣަނީީ ކޮވިޑު ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ

... 46 ...