މަރު

ޝާހުއަށް ކުރި ހުކުމަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް: އޭޖީ

ޕޮލިސް ސާޖަންޓް ހަލީމްގެ ގާތިލް، ސަމާހުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަނީ

1

ކުވޭތުގެ އަމީރު އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ބްލެކްއައުޓްވުން: ފީނާމީހުން މިކަމަށް ވިސްނާ!

2

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 34 އަށް

އަނބިމީހާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޝާހު ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމުން އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި

ދިއްދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑު ޖެހުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑުގެ އިތުރު މަރެއް، ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 31 އަށް

ކޮވިޑު ޖެހުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 30 އަށް

... 45 ...