One Photos - e3CAqw0jdOVTvpbzkXyb2PP75.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާ - ޔާސިރުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ކަށުނަމާދުގެ ޖަމާއަތް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 8BZHHdEXVUqJu2rwuym64TWKb.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާ - ޔާސިރުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ކަށުނަމާދުގެ ޖަމާއަތް --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - bxzWbOf885GveExeUdhskCk0d.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 3wl2uRiSomfwENP9pvFMm8lnn.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - m9N5Mdv4eFMg6seYA356SUjAo.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - xRDTD8nlcGYsSteSGDGk3uOGw.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - gDlbAXCwQV9jRsP1FN3ldqeg0.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - UZvq8LEelkQA84ALmrQBijRQI.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - c8YZo15QKRsLPdajjfgYtenQU.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - c8YZo15QKRsLPdajjfgYtenQU.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް އާ ސަހަރާގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ދަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - wu8R0K11lrFAkWVEnLyGeSVUJ.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާ އާ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - h0JRmWIRMdfXId0PyKDjl0On5.jpg
5 އޯގަސްޓް 2020 މާލެ، ޔާސިރު ޔަހްޔާ އާ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން