ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ދޭން އަމުރުކުރުން: މުއްދަތު ހަމަވިޔަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލަނީ

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސީއެސްސީން މިހާރު ބޭނުންވަނީ މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީގެ މަގާމު އަޝްރަފަށް ނުދިން މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން ސީއެސްސީއަށް އަމުރުކޮށްފި

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ކުރި އަމުރު ސީއެސްސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އެސްޖީވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އަމުރާ އެއްގޮތަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދީގެން މުސްއަބަށް އަނެއްކާވެސް ހައިކޯޓަށް

1

ހައިކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް މުސްއަބަށް ފައިސާ ނުދިނުމުން ތިން ދުވަސް ތެރޭ ފައިސާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަކިކުރި މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ސީއެސްސީއަށް އަމުރުކޮށްފި

ހައުސިން އިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރި މީހުންނަށް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

42 ރަށުގެ ކައުންސިލަށް އެސްޖީން ހޯދަނީ

އައިމިނަތުދިޔެ އަދާކުރި ވަޒިފާ އަލުން ދޭން އަމުރުކޮށްފި

« 1 ...