ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާލަން ހުއްދަދީފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބިކަވާ ހިސާބުން ވައްކަމާ ފޭރުން އިތުރުވާނެ: ބޮންޑެ

ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ލުއި ނުލިބޭތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހަވީރު 6 އަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ

ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުން މަނާކޮށްފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް 9 ޖަހާއިރު ބަންދު، އޭގެ ފަހުން ކުރެވޭނީ ޑެލިވަރީ

ފިނިބުރު: ރޯދަމަހާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ރޯދަވީއްލުންތައް

މިހާރު ކެފޭތައް މެންދަމު 1 އަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ، ރޯދަ މަހު ހަވީރު 5:30 އިން މެންދަމު 3 އަށް

ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނަށް ބަދަލުދީ، ލުއިދިނުމަށް ގޮވާލައި މެންބަރު ސަލީމު މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ކެފޭތައް ހުޅުވުން ކުރިން ހުރި ގޮތަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭތަކުން ރޭގަނޑު 10:30 ވަންދެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ހަދައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކެފޭތައް 48 ގަޑިއިރަށް ބަންދުކޮށް ހަޅުތާލަކަށް ދަނީ

3
2