ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް

އިތުރު ލުޔެއް: ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ފަތިހު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 10:30އާ ހަމައަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ

ރޭމްގެ އާ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބުކޮށްފި

އެމްވީ އެކްސް: އެންމެ ރަހަ މީރު ހަނޑުލުގެ އިތުރުން ކާށި ކިރާއި ހުނި އެއްތަނަކުން

ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށާއި އެޗްޕީއޭއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

މިވަގުތަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވާންވީ ވަގުތު: ޝިފާ

ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުން ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށްބުނެ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި ބަހުސްފަށައިފި

ރެސްޓޯރަންޓު ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ދަރުބާރުގެ ކައިރީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު އިއްޔެ ވެސް 15 ތަނެއް ބަންދުކުރި: އެޗްޕީއޭ

އިންސްޕެކްޝަންތަކަށް ފަހު އިއްޔެވެސް 15 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

146 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓުކޮށް 20 ތަނެއް ބަންދު ކޮށްފި

އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު މިއަދު 33 ތަނެއް ބަންދުކޮށްފި

ހާލަތު ގޯސްވާނަމަ ލުއިތައް އަނބުރާ ގެނެސް، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް އަލުން ބަންދުކުރަން ޖެހިދާނެ: އަމީން

4