One Photos - UetL9Bd85AtbadcbyjZZBH7Ai.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ހޮތަލެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 1NX3y3KHI3yxVxcmJ1Kknstih.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ކެފޭއެއްގެ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒެއްގައި ދެމީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - QOvyCJE31o0S84ohnSmFJoDHn.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - xgNh9S5FLzw3y1HQxBTLf4ORy.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - GNQNoh4eS02ifHvCX29NpfDnj.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - FfeZ8WQk8jFIUP8PHm6wCq41D.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - bKq2yzcVDUqfVWzMi8X3PqJYC.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - 7f7Ck1HmUG9XWi6HgEMZyKChe.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - EB2I9uunzcXhQcUZQHKNxmeAs.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - HcJSq7GjTyvv6jjMDVelb5CBS.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް
One Photos - iNVaTKhJoU8O8KcJyKiX69QzX.JPG
03 ޖުލައި 2021، މާލެ: ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔަކު: އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އާންމުންނަށް ޑައިން-އިން ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: އަހުމަދު އައިހަމް