ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓު

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ހަމަނުޖެހުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ކެބިނެޓްގެ ސަބް ކޮމިޓީއެއް

1

މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސާވިސަސް އުފެއްދެވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ފޮޓޯ: ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަން: ރައީސް

އައިޓީއެފްސީގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސަށް ލަފާދެއްވައިފި

މަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންނާ އިތުރު ސުވާލު ކުރުމުގެ ވަގުތު 30 މިނެޓަށް އިތުރު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ވަޒީރުންނާ ރަނގަޅަށް ސުވާލު ކުރެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމައިފި

އޯއޭސީޕީގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސަށް ލަފާދެއްވައިފި

ފަސޭހަކަމާއެކު ޕީސީއާރު ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

2021 ރިވައިންޑް: މިނިސްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް

« 1