ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަނީ ސަރުކާރާއި ވަޒީރުންގެ މޮޅު ވާހަކަދައްކަން ޓޯކިން ޕޮއިންޓް ދީގެން: ބޮންޑޭ

ކޮޅުމަޑުލަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި

ގައުމު ރަނގަޅަށް ހިންގެވުމަށް ރައީސަށް ހުރަސް އަޅަނީ ކޯލިޝަނުން: އާޒިމް

ރާއްޖޭ މިހާރު އޮތީ ނިއު ނޯމަލްގެ ހާލަތުގައި: ރައީސް

ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނަށްވެސް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް: މަލީހު

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެވިޑު ކޮލެޖާ ހަވާލު ކުރަނީ

ގުޅީފަޅުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާ ނުކުރާތީ މޭޔަރުގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް ގެންނެވި ބަދަލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވޭ ދެ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ކޮމެޓީން ރުހުންދީފި

މަގާމުން ވަކިނުކޮށް ވަޒީރަށް މަތިކުރާ ދުސްތޫރީ ޒިންމާތަކުން ދުރުކުރުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު: ޖަމީލު

1
« 1