ވިޔަފާރި

ތިލަފުށިން ގުދަން ކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ އިވެންޓް މެނޭޖަރަކަށް މީޑިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގެ ތިން ރިސޯޓެއްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 43 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދީފި

އުރީދޫ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ފަރީހާ އިންތިހާބު ކޮށްފި

އުރީދޫގެ ހިއްސާއަކަށް 3.30 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އުރީދޫން ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް 20 އަދި އެސް 20+ ގެ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ސެމްސަންގެ ފުރަތަމަ ފޯނާއެކު ގެލެކްސީ އެސް 20 ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ދިރާގުން ލޯންޗުކޮށްފި

100،000 ރުފިޔާއާ ހަމަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ބީއެމްއެލުން ހާއްސަ ލޯނު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ ފުރަތަމަ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރު އުރީދޫން ގާއިމްކޮށްފި

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު މިފްކޯއިން ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެކްސްޕޯ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

... 40 ...