ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯއިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ގަންނަ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ނާލަށް ހިނގާނެ ހަރަދަށްވެސް ބަލައިގެން: އަމްރު

ރާއްޖޭގައި ހަނޑޫހެއްދި އަދިވެސް ހެއްދޭނެ، ގޮދަން ގަނެގެން ފުށް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ވެސް އެސްޓީއޯގެ އެބަހުރި: އަމްރު

1

ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން އާލާނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެކަމުން ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ އަދަދު ކަށަވަރު ނުވުން: އަމްރު

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ މަސްފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

ދިވެހި ހުރިހާ އުފެއްދުންތައް ގަންނަން ނިންމައި، ދަނޑުވެރީން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އެސްޓީއޯއިން ހުޅުވާލައިފި

1

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ގަނެ ވަގުތުން ފައިސާ ދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން އެގްރިސެންޓަރު އުފައްދަނީ

އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް އަދި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭ މުދާ އުފުލުން ވެސް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ހުއްޓިއްޖެ

ދިވެހީންނަށް އޮތް ހައްލަކީ ގައުމަށް ފުދޭވަރަށް އެތަކެތި ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދުން: އަމްރު

ރާއްޖޭގައި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން މުހިންމު: މިނިސްޓަރު ޒަހާ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތްދޭ ބައެއް ފިހާރަތައް

ލިލީ ކުންފުނީގެ ދެ ވެހިކަލަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ހިދުމަތަށް 25 އަހަރު، އެއީ ދިވެހިންގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ

2 ...