ވިޔަފާރި

ފީ ކުޑަކުރުމުގެ ވައުދު ފުއްދުމާއެކު ޔޮޓުތަކުގެ މިސްރާބު ރާއްޖެއަށް

1

އާއަހަރު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ތިން ދުވަހަށް ބީއެމްއެލް ބަންދުވާނެ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް: ތާޒާފެން ބިއްލޫރި ފުޅިއަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ގާކޮށީގައި ހުންނަ އެކައުންޓް އޯޕަނިން ސެންޓަރަށް

އުތުރުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ގްރީން ފައިނޭންސިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 62 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 905 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކުކުޅު ފިހާރައިގެ "އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ހަތް ވަނަ ހަފުތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން އާ އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

1

ބޭހާއި އަސާސީ މުދަލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ބިމު ކުލި އަތްފޯރާ އަގަށް ތިރިކޮށްގެން: ބޮންޑޭ

190 އަށްވުރެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވައިފި

2 ...