ވިޔަފާރި

ޕެޕޭ ޕިއްޒާ ޕްރޮމޯޝަން: 50 މިނެޓް ތެރޭ ޑެލިވަރީ ނުކުރެވިއްޖިއްޔާ 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް!

އެސްޓީއޯގެ އާ ބޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ، މުސާރަތައް 35000 ހާއި 115000 އާއި ދެމެދު

3

އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް ޕްރީ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިިރޭ

މަޓާޓޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޖޫން މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި, ޓޫރިސްޓް މާކެޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އިންޑިއާ

އަލަށް ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ހައްދަައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިމަހު 30ގައި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ފައިދާއަށް 487 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ލަގްޒަރީ ހައުސިންއާއި އިޝްތިހާރުގެ ވިޔަފާރިއަށް

1

އިހަވަންދޫ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްއެސްއެސްގެ އާ ބޯޓު ގެނައުން މިމަހު ފަހުކޮޅަށް ލަސްވެއްޖެ

2 ...