ވިޔަފާރި

ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 905 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އެސްބީއައިއަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ހަފްލާ

"ގޯލްޑް 100"ގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލް ޝާލީ ހަމަޖައްސައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްބީއައި މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރޭ: ރައީސް

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފި

ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަކަށް ތަފާތު އެކި އިނާމުތަކާއެކު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިވިންގް އެކްސްޕޯ 2019 ފަށަނީ

1

ފަތުރުވެރިކަމަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ތިލަދުންމައްޗަށް

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަދެ އެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުން

"ގޯލްޑް 100" އެވޯޑުގެ ގޯލްޑް ޕާރޓްނަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ބޯޑަށް ޗެއާމަނަކާއި ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

1

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓް ހުޅުވައިގެން 15،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

... 31 ...