ބޮލީވުޑް

ނޭހާގެ ނޯފިލްޓާ ނޭހާގެ ހަތަރުވަނަ ސީޒަން ލޯންޗުކޮށްފި

ސައިނާގެ ބައޯޕިކްއަށް ޕަރިނީތީ ބެޑްމިންޓަން ދަސްކުރަނީ

ރަންވީރު ދީޕިކާގެ ކައިރިން ވަގުތު މެނޭޖްކުރަން ދަސްކުރަނީ

ވާނީ އަށް އެންމެ ކަމުދަނި ޝުޝާންތް އަދި ރަންވީރުގެ ހަށިގަނޑު

ޑަބަންގް ތިނެއްގެ ޓްރެއިލާ މިމަހު 23 ގައި ރިލީސްކުރަނީ

ރާދޭގެ ލަވަޔަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދިޝާ އަށް ޓައިގާ އެހީވަނީ

ފްރޯޒެން ދޭއްގެ ހިންދީ ވާޝަންއަށް އަޑު ޑަބްކުރަނީ ޕްރިޔަންކާ އަދި ޕަރިނީތީ

ގަލީ ބޯއީ އަށް އޭޝިއަން އެކަޑެމީ ކްރިއޭޓިވް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ފުއްޕާމޭގެ މައްސަލައެއްގައި އަމީތާބް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާގެ ފިލްމު ގަންގުބައި ކާތިއާވާދީ އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިލީސްކުރަނީ

އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނިން އުފައްދާ ފިލްމުތަކުގައި އެކްޓުނުކުރާނަން: ކަންގްނާ

ޖޯކާ ނުވަތަ ކަބީރު ސިންގްގައި ޝާހިދުގެ ރޯލުން އަންހެނަކު ފެނުން މުހިންމު: ޖާންވީ

... 7 ...