ބާ ކައުންސިލް

ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ނާޒިމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ބާ އިމްތިހާނުގެ ފީ 6500 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯއަށް ތިން ބޭފުޅަކު އިންތިހާބުކޮށްފި

ބާ އިމްތިހާނު ފަސްކުރަން ނިންމައިފި

ބާ އިމްތިހާނު ފަސް ނުކުރަން ނިންމައިފި

ބާ އިމްތިހާނާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބާ އިމްތިހާން ފަސްކޮށްދޭން ކައުންސިލުގައި އެދުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ވިޝާމް

ބާ އިމްތިހާން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިިފި

ބާ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބު ޖޫން 11 ގައި، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބާ އިމްތިހާނު ފަރުމާކުރަން، 6.1 މިލިޔަން ހަރަދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ބާ އިމްތިހާނުގެ ފީ 10000 އަށް ކަނޑައެޅުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން، މާލީ ބުރަޔަކަށް ވާނެ: އެމްއެންޕީ

« 1