ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެކްތައް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރީ އެ ޗެކްތައް އެންޑޯރސް ކޮށްގެން: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓް ހުޅުވައިގެން 15،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 277 މިލިއަން ރުފިޔާ

އައި ފޯނު ވިއްކާމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފު ހިޔާނާތެރިވީ 4.9 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާއަށް

ދިވެހި ބޭންކު، ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ދިވެހި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

1

އާއަހަރު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ދެ ދުވަހަށް ބީއެމްއެލް ބަންދުވާނެ

"އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި އެމްއެމްއޭ ނުވަތަ ބީއެމްއެލްގެ ބޭފުޅެއްގެ އަތެއްވާކަން އެނގޭނީ ތަހުގީގަށް ފަހު"

ބޭންކް ފަޅާލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ބޭންކު ފަޅާލި މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައި، އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިލިނގިލީ ބޭންކު ފަޅާލި މައްސަލައިގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

8