ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކުޅުމާއެކު ކޯޗިންއަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް، އުންމީދަކީ އެތަކެއް "އަޖުފާނެއް" އުފެއްދުން!

ބީއޭއެމް މިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލްގައި އިންޑޯ ބަލިކޮށް، ރިވައިވަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ބެޑްމިންޓަންގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފެށިއްޖެ، އަޖުފާން އެކަޑެމީއާއި އިންޑޯއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އަޖުފާންގެ ވިސްނުން: އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޑަލް ގެންނާނެ ކުދިން އުފެއްދުން

1

ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން އެޗްޕީއޭއިން މަނާކޮށްފައިވާތީ ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެންބަރުންނަށް އެކުވެނި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް އަލުން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ: މަހްލޫފް

ޕްރެކްޓިސްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ ނުދޭން ނިންމި އެލަވަންސް ދޭން ޔޫތު މިނިސްޓަރު ނިންމަވައިފި

ރާއްޖޭގެ ދެބެއިން ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 100ގައި ހިމެނިއްޖެ

އަންހެނުންގެ ޑަބްލްސް އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ރާއްޖޭގެ ދެބެންނަށް

ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ނަބާހާ އާއި ޒަޔާންގެ ޕެއާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ލިޓަސް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި