ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ސަރުކާރު ބޭނުންނުވާ ބިލެއް ފާސްކުރުން އުނދަގޫ، މިނިވަން އަޑު އުފުލޭނެ މާހައުލެއް މަޖިލީހަކު ނެތް: އުޝާމް

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ވޭތޯ ބަލަން އެންއައިސީ އަށް ހުށަަހަޅައިފި

800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތް ބެލި ފަރާތުގެ ފައިލްތައް އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަވާލު ކުރީ އޭސީސީއާ: އުޝާމް

ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: މެންބަރު އުޝާމް

1

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލެ ފަރަށް ގެއްލުންވަމުންދާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

"އިންތިހާބު ލަސްކުރުމާއި، ކައުންސިލަރުންނަށް ވާނެގޮތަށް ފަރުވާ ހޯދައިދެވޭނީ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ނަޝީދުވެސް ވިދާޅުވި"

ހަތަރު އަަހަރުވީ އިރުވެސް ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަރު ކަނޑަނާޅާ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

"މެންބަރުންނަށް މަޖިލިސްކުރާ ގެޔަށް އެއްވެވޭނީ އެކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ"

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ: އުޝާމް

ޓީއެމްއޭއަށް ބަދަލު ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ވިދާޅުވުމަކީ ޓީއެމްއޭ ބޭނުންވާގޮތަށް ދީލައިލުން: އުޝާމް

މިހާތަނަށް މައިނޯރިޓީ ލީޑަރެއް ކަނޑައެޅިފަ ނެތުމުގެ ޒިންމާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްވެސް ނަންގަވަން ޖެހޭ: މެންބަރު އުޝާމް

« 1