Close

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ގާނޫނުން ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމާ ދެކޮޅު: އެމްއެންޕީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރުމުން ދޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލަން އެމްއެންޕީން ހުށަހަޅައިފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ބާ އިމްތިހާނާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތުން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ފުލުހުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން 241 ކޮމިޓީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝީޒާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުން

އެއް މެމްބަރަކާއި އަނެއް މެމްބަރަކު ބަހުސް ކުރަން އޮތް ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: މަޖިލިސް ރައީސް

ޣައްސާނާއި އުޝާމް ބޭނުންވީ "އިންޑިއާ އައުޓް" މައްސަލަ ބޭރުކުރަން, އެގޮތަށް ފާހެއް ނުވި

ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން: ރިޔާޒް

1

ގާނޫނަކުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ: އުޝާމް

1
« 1