One Photos - XldsBWh74IkGvgj9ccXNnqeaW.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ވިލިމާލެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tKblgcjRO4MMeCPYaaJK0KnRu.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i92o1z3wZA2JLJK0hMnwiIq1q.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wyr4YtdFSQ4BAXR7bFQrumucH.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1OUCriJUG7kZAFx63pwrGn0hE.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nYrBgNRwGfTmQijcuhV0hVTiv.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ހުޝާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1M0bh7oTogOxcnHXijCk6XK8l.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝީޒާ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - P8GHBfjLKnZQT21AIdLWahOM1.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IyTWH1wc3IaZHPZxs393wXiT2.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - npz6uST32Iocwc849GctsNEL7.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qMeIRqzv6L2NrsTEMcBEYMd1q.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uqZkIRgby2uND9Vc3pUjdANKF.JPG
22 އެޕްރީލް 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަމިނަތު ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން