ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ފުލުހުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން 241 ކޮމިޓީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝީޒާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުން

އެއް މެމްބަރަކާއި އަނެއް މެމްބަރަކު ބަހުސް ކުރަން އޮތް ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު: މަޖިލިސް ރައީސް

ޣައްސާނާއި އުޝާމް ބޭނުންވީ "އިންޑިއާ އައުޓް" މައްސަލަ ބޭރުކުރަން, އެގޮތަށް ފާހެއް ނުވި

ބޭނުންވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން: ރިޔާޒް

1

ގާނޫނަކުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ: އުޝާމް

1

ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް: އުޝާމް

ފެންނަމުން މިދަނީ އޭސީސީއަށް މެންބަރުން އަޔަންކުރުން ލަސްކުރަން ކުރެވުނުހާ ކަމެއް ކުރާތަން: އުޝާމް

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން ފެނުނީ ހުދުމުހުތާރުކަން: އުޝާމް

އެމްއެންޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ރިޔާޒު

ވަން ފޮޓޯ : އެމްއެންޕީ އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

އުޝާމް އާއި ރިޔާޒު އިންތިހާބަކާ ނުލައި އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް

2