އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލު މައްސަލަ

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން އެމްއެންޔޫ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗާ ކުންފުންޏެއް

ފްލައިން ސްކޫލު ހިންގަން ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ފްލައިން އެކެޑަމީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ޑިސެމްބަރުގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ފްލައިން ސްކޫލު ހިންގަން އޭއޭއޭއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އެވިޑުން ބާތިލުކޮށްފި

1.8 މިލިއަން ހޯދަން ކުރާ ދައުވާ: ފްލައިން ސްކޫލް ވިއްކުމާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރުނު

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ހުއްޓިފައިވާ ކަންކަން އެވިޑުން ހަވާލުވެ ފަށައިގެން ކުރިއަށް

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ގަނެ "އެވިޑް ސްކޫލް އޮފް އޭވިއޭޝަން"ގެ ނަމުގައި ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެވިޑު ކޮލެޖާ ހަވާލު ކުރަނީ

ފްލައިން ސްކޫލުގެ 15 ދަރިވަރެއްގެ ލޯނު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އިއުލާނު ކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދީފިން: އޭޖީ

ފްލައިން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އޮތް ހައްލަކީ އާ ސްކޫލެއް: ނަހުލާ

« 1