ޓްރެފިކް ޕޮލިސް

ހުޅުމާލޭގައި ޕިކަޕަކާއި ދެ ކާރު ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް

ޖައިޝަންކަރުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މާލޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ދުއްވުން މަނާވަގުތު ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ޗެކްކުރުން

ލައިސަންސް ޖޫރިމަނާތަކަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން، ފަރިތަކުރަންވީ ލައިސަންސް ނަގައިގެން ދުއްވަން: ރަައީސް

މި ތަސްވީރު އިބުރަތުން ފުރިފައި ... ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭ އިހުތިރާމަކީ މިއީބާ؟

މަގުމަތިން ހުއްޓުވާ ކޮންމެ ތިން މީހަކުން އެކަކަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހެއް: ފުލުހުން

1

ލައިސަންސް ނެތް މީހަކު ދުއްވި ކާރެއް ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ޖެހި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންޖެކްޝަން ޗާޖު ނެގުމަށް މެންބަރު މީކާއީލް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

މަސްދޯންޏަށް ތޫނު އެއްޗިއްސާއެކު އެރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަ ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ ނަމަ، މާދަމާއިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައީސް ސޯލިހު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

« 1