"ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން"

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ނިލަންދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާ އައުޓެކޭ ނުބުނެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

2

އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބީ ރާއްޖެ ހިފަންތޯ ޔާމީން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ކޮތަރުކޮށި ޖަލްސާ

ވަން ފޮޓޯ: "ކޮތަރުކޮށި ޖަލްސާ"

އެންމެފަހުން "ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ ކާނިވަލުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އިދިކޮޅު ޖަލްސާ ބާއްވަން ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަނީ، މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް!

ހުއްދަ ނުހޯދައި "ކޮތަރު ކޮށި" ޖަލްސާ ބާއްވަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެޗްޑީސީން މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖެންޑާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިދިކޮޅުން އެހީވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: "މަރުހަބާ ރައީސް ޔާމީން" ޖަލްސާ

ވަން ފޮޓޯ: "ޝުކުރިއްޔާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން" މިނިވަންވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ

ފަނޑިޔާރުގެއަށް މަހުޖަނުން އަތްބާނާ ކަމުގެ ތުހުމަތު!

2 ...