Close

ޖުވެނައިލް ކޯޓު

އައްޔުބެގެ މަރު: ހުކުމަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ކުއްޖަކު ޖަލުގައި އޮތުމުން ތަންފީޒުކުރާނެ ހުކުމެއް ނެތް!

ކުޑަކުއްޖާގެ މަރު: ދައުވާލިބޭ ކުއްޖާ ޖަލަށް ބަދަލުނުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

އަނަސްގެ މަރު: ޖުނައިހު އާއި ސިމާހުގެ ހެކިން ވެސް ބުނީ އަނަސް މަރާލި ސަރަހައްދުގައި އެމީހުން ނޫޅޭނެ ކަމަށް

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ޖަލަށް ބަދަލު ނުކޮށްދިން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ތުހުމަތުވާ ކުޑަކުއްޖާ ޑިޓެންޝަނަށް ބަދަލުކުރަން ހައިކޯޓުން ތާއީދެއް ނުކުރި

ދިފާއީ ހެކިން ބުނަނީ ތުހުމަތު ކުރާ މީހުން އަނަސް މަރާލި ސަރަހައްދުގައި ނޫޅޭނެ ކަމަށް

1

ކުޑަކުއްޖެއް މަރާލައިގެން 16 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

އައްޔުބެގެ މަރު: ކުށް ސާބިތު ވި ކުއްޖާ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ތުހުމަތުވާ ދެ މީހުންގެ ބަންދުވެސް ދަމަހައްޓައިފި

އުދައްޔުގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ ކުއްޖާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ނިންމައި، ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

އައްޔުބެގެ މަރު: ކުށް ސާބިތުވި ކުއްޖާއަށް މަރުގެ އަދަބު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލުން: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ބަންދުކުރާނެ ޖަލެއް ނެތުމުން ގޭބަންދަށް

« 1