ޖުވެނައިލް ކޯޓު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލުން: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ބަންދުކުރާނެ ޖަލެއް ނެތުމުން ގޭބަންދަށް

ކުޑަކުދީން ބައިތިއްބަން އެކަށީގެންވާ ޖަލެއް ރާއްޖޭގައެއް ނެތް، ދައުވާ ލިބޭ ކުއްޖާ ގޭބަންދަށް

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ޒިހާނާއި ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

އުދައްޔުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާ ފަށަނީ

އައްޔުބެގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އޮތް ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފައި

ނަދީމަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ "ކުޑަކުއްޖާ" އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޔުބެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުށްވެރިވި "ކުޑަކުއްޖާ"ގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި ފަށައިފި

އަނަސްގެ މަރު: ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ކުރާ ކުށަށް މަރުގެ އަދަބުނުދެވޭ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ހައްޔަރުކުރި އެންމެންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ރަށްރަށަށް ގޮސް މައްސަލަތައް ބަލައި، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ ކުރާ ކުށަށް މަރުގެ އަދަބުނުދޭން ފާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ގާޒީ ބާރީ ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

2