ކުށް

ޝިފާން މަރާލިކަމަށް ޝައިފަންގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމުގެ އިސްތއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ރޭޕް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ބޮޑު ކުށަކަށް ހަދަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުން ލޭ އޮހޮރުވުމާއި ތަޅާފޮޅުން ހުއްޓުވިއްޖެ: އިމްރާން

ކްރިސްޗާޗްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގެންފި

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި 40 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޝައިފަން މަރަން ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ތިން އަހަރު ފަހުން ތާވަލް ކޮށްފި

މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރި ފުލުހަކު ކާށިދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން: އިމްރާން

ޓެސްޓު ނުހަދައި ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ރިޕޯޓު ދެމުން ދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަފާރީ ރޭޕް ކޭސް: ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެމީހުން ދޫކޮށްލީ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އޮވެގެނެއް ނޫން: ފުލުހުން

2
... 26 ...