ކުށް

މަހުމޫދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތަށް ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތަހުލީލުތަކެއް ހެދުމަށް މަހުމޫދުގެ ހަށިގަނޑު މާލެއަށް، މަރުގެ މައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: މަރާލާފައި ވަނީ ވައިނޮޅީގެ ދެފަރާތުންނާއި ބޮލުގެ އެތައް ތަނަކަށް ވަޅި ޖަހައިގެން

3

ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ: އިމްރާން

ޓިކްޓޮކްގައި ބަރަހަނާވި ނަބީލް ދެ މަސް ވަންދެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި

ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ޔާސިފުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

100 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އަތުލައިގަނެ 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރުގެ އަދަބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަންފީޒުކޮށްދޭން ޝިހާމްގެ ގާތިލު އެދިއްޖެ

ހިޔާނާތުގެ 42 ދައުވާއަށް އައްމަޓީ ކުރީ އިންކާރު، ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހެޅުން ޑިސެމްބަރުގައި

ދެ މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދިޔަ މީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް

އަހުސަންގެ މަރު: ޝަހުމް އަށް މަރުގެ ހުކުމް، ޝިމާޒަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އައިއެސްގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

1
... 26 ...