ދުނިޔެ

ތައިލެންޑަށް ދާ ފަތުރުވެރީން ކަރަންޓީނުވުމަށް ހާއްސަ ޔޮޓްތަކެއް

ލިތުއޭނިއާ އިން ޓައިވާނުގައި ވިޔަފާރި ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް ހުޅުވަން ނިންމުމުން ޗައިނާ ރަތަށް

ސައުދީގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދެނީ

ކޮވިޑް ވައިރަސް އުފެދުނު ގޮތުގެ ހާއްސަ ރިޕޯޓު މިމަހު ތެރޭ ނެރެނީ

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވި ސިޓީ ހުޅުވާލަނީ

ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ފްލައިޓުތަކެއްގައި ޗައިނާއިން މިޔަންމާއަށް ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެހިތަކެއް އެތެރެކުރޭ: ރިޕޯޓު

މިޔަންމާގެ ބަގާވާތާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާއެއް ބޮޑު ގަތުލުއާއްމަކަށް

ތައިލެންޑުގެ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ރިސޯޓުތަކުގައި ކަރަންޓީނު ވެވޭގޮތް ހަދަނީ

ނިއު ޒިލޭންޑަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު، ސުނާމީއެއްގެ އިންޒާރު ނެރެފި

ފޭކު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ބޮޑު ނެޓްވޯކެއް އަތުލައިގަނެފި

ލަންކާގައި ކޮވިޑްޖެހި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހަމަޖެއްސި ރަށުގެ މީހުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ފަށައިފި

ކޮވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް ބްރެޒިލް އިން ފެނުނު އާ ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ދިރާސާ

5 ...