ދުނިޔެ

ސައުދީން މިއަހަރުގެ ހައްޖު ކެންސަލް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އިންޑިއާގައި ހޮނުއަޅައި އެއް އާއިލާއެއްގެ ފަސް މެންބަރަކު މަރުވެއްޖެ

މީގެ 50،000 އަހަރު ކުރިން ގިނިހިލައެއް ވެއްޓި އިންޑިއާ ގައި އުފެދިފައިވާ ކޯރު ފިޔާތޮށި ކުލައަށް ބަދަލުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުންނާމެދު ކަންކުރަނީ ޖަނަވާރުންނަށް ވުރެން އިހާނެތިކޮށް: އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭކަން ފަޅާއަރުވާލި ޑޮކްޓަރުގެ އަންހެނުން ވިހައިފި

ބިސް އެޅުމަށް 64000 އެއްހާ ވެލާ ކުރާ ދަތުރުގެ ފޮޓޯތަކުން އުފާވެރިކަމާއި އުންމީދެއް

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މަޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މާސްކު އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ

ސޮނީގެ ޕްލޭ ސްޓޭޝަން 5 ލޯންޗުކޮށްފި

ލަންކާގެ އާންމު އިންތިހާބު އޮގަސްޓް ފަސްވަނަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން އަރައިގަތުމަށް ޓުއަރިޒަމް ފަށަން ޖެހޭ: އދ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

1

ސެޓަލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ބަލި ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ އެތައްދުވަހެއް ކުރިން ވުހާންގައި ކޮވިޑް އޮތީ ފެތުރިފައި

5 ...