ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ހުރި 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އައިފޯން އުފައްދާ ފެކްޓަރީ ޓާޓާ ގްރޫޕުން ގަންނަނީ

ނިއުޒީލެންޑުން ފެނިގެން އެދިޔައީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލެކެވެ.

2

ޕެރޫގައި ތަމްސީލުވަމުން އެދަނީ އެންމެނަށްވެސް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެކެވެ.

އީ އިންކް ޓެބްލެޓް: ވަރަށް ތަފާތު، ލެޕްޓޮޕަކަށްވެސް ފުދޭ

މާފިއާ ސަރުދާރު މަތެއޮ ޑެނާރޯ: ގަބުރުސްތާނެއް ފުރައިލެވޭ ވަރަށް މީހުން މެރި އިޓަލީގެ މުޖުރިމު

5

އުފުލޭވަރުގެ ބުރަޔަކަށް ނުވެގެން ސްރީ ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ފިޔަކޮށައިލަނީ

2

އިތިއޮޕިޔާ ބަލިކޮށް އަލްޖީރިޔާއިން ނޮކްއައުޓްބުރު ޔަގީންކޮށްފި

ސައުދީން އުމްރާވެރިންގެ އިންޝުއަރެންސް ކުޑަކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އީރާނާއި ސައޫދީ އަރަބިޔާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ދެކޮޅުވެރިކަން ދޫކޮށްލުމެވެ.

މޮޅަކާއެކު އެފްރިކަން ނޭޝަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަލްޖީރިއާއިން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ޝަޚުސިއްޔަތު: ހުންސެންގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިއްޔެ ފުރުނީ 38 އަހަރެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ މަނާކުރުމަށް އިޒްރޭލުން މިކުރަނީ ކޮން ބޭކާރު މަސައްކަތެއް؟

1
5 ...