ދުނިޔެ

ސްޕެއިނުގެ ''އަޖައިބުކުރުވަނިވި ގެ'' ފަރުބަދައެއް ގޮވައި ދުންތައް ވަށާލިއިރުވެސް ދެގޮތެއް ނުވެ ކޮޅަށް!

ލިތުއޭނިއާގައި ޗައިނާއިން އުފައްދާ ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

އިންޓަނެޓް ފްރީޑަމް ލިސްޓުގެ ފުލުގައި މިއަހަރުވެސް ޗައިނާ، އޭޝިއާގެ އެއްވަނައަށް ޓައިވާން

2025އާ ހަމައަށް ޕާކިސްތާނުގައި ޗައިނާގެ ފަސް މިލިއަން ރައްޔިތުން އުޅޭނެ!

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ކަރިކިއުލަމް ބަދަލުކުރަނީ

ޝެއިހް ޖައްރާހުގެ އެލް-ކުރްދު އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން ޓައިމްސް މެގަޒިންގެ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންގެ ލިސްޓަށް

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އިންޒާރު: ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ލަސްވާނަމަ ވެކްސިނަށް ނުގުޑާ ގިނަ ވޭރިއަންޓްތަކެއް ފެތުރިދާނެ

އިންޑިއާގައި އަނެއްކާވެސް ރަހުމުކުޑަކޮށް އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށް މަރާލައިފި

ޗައިނާ-ޓައިވާންގެ މައްސަލަ: ޖަޕާނަށް އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

މިޔަންމާގައި ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އިއުލާނުކޮށްފި

ގިނީގައި ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

4 ...