ދުނިޔެ

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

45 އަހަރަށްފަހު އިންޑިއާ، ޗައިނާ ބޯޑަރުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ދެގައުމު ތަޅާފޮޅުމަކަށް

ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ބެއިޖިންގެ ސްކޫލްތައްވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ބޭހެއް ހޯދައިފި، ހެޔޮއަގުގައި ލިބޭނެ!

1

ސިންގަޕޫރުވެސް އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޮޑެތި ލުއިތަކެއްދެނީ

ޗައިނާގެ ބިލިނިއަރަކު ކިޑްނެޕް ކުރަން އުޅުނު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއުޒިލޭންޑް ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެ ގައުމު ހުޅުވާލިފަހުން ބަލިޖެހިފައިވާ ދެމީހަކު ފެނިއްޖެ

ބެއިޖިންއަށް 50 ދުވަސްފަހުން ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅެއް، ބޮޑު ކްލަސްޓާއެއް ފެނިއްޖެ

ލަންކާގެ އާންމު އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް މޮކް އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފި

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުން އިތުރުވެ ރޭލުތަކުގައި ވޯޑު ހަދައި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދެނީ

ކުށެއް ނެތް ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ ޔޫރޯ ދޭން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އޮޅުވައިލުމުން ޗިލީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

4 ...